Vuosikertomus 2015

Taloudellinen vastuu

Vaikuttavuutta riskinoton kautta

Teollisuussijoitus on valtion kokonaan omistama, erityistehtävää suorittava yhtiö, joka noudattaa toiminnassaan valtion omistajapoliittisia linjauksia. Valtion omistajapoliittiset tavoitteet perustuvat mahdollisimman hyvään yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kokonaistulokseen, jota arvioidaan ensisijaisesti sen perusteella, miten ja minkälaisilla kustannuksilla yhtiö täyttää yhteiskunnallisen palvelutehtävänsä. Valtion omistajapolitiikka perustuu yhtiön kaikki etutahot huomioon ottavaan omistaja-arvon kasvattamiseen kestävällä ja vastuullisella tavalla.

Toimintamme tavoitteena on yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tuottaminen taloudellisen tuloksellisuuden rinnalla. Toimintamme tulee olla pitkällä aikavälillä liiketaloudellisesti kannattavaa, eli yhtiöön sijoitetun pääoman tulee reaalisesti kasvaa. Vaikuttavuustavoitteiden saavuttaminen edellyttää riskinoton lisäämistä, ja toteutuessaan riskit voivat vaikuttaa yhtiön tuottotasoon.

Vaikuttavuus toteutuu sijoitustoiminnan välillisinä vaikutuksina yhteiskuntaan ja talouteen, kuten yritysten kasvuna, uusina ja säilytettyinä työpaikkoina sekä talouden rakenteiden uudistumisena. Toimintaympäristön haasteellisuus on heijastunut viime vuosina myös Teollisuussijoituksen tulokseen. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna toimintamme on ollut kannattavaa.

Teollisuussijoituksen 20 toimintavuotta: 

  • Yhtiön toiminnasta kertyneet voittovarat tilikauden 2015 tulos mukaan lukien olivat 213 milj. euroa. 
  • Valtion yhteensä 655 milj. euron sijoitukset Teollisuussijoitukseen ovat kasvaneet 868 milj. euron omaksi pääomaksi. 
  • Sijoitetun pääoman laskennallinen tuotto (sisäinen korkokanta) valtiolle yhtiön koko toiminta-ajalta on ollut positiivinen ollen noin 3,2 % verojen jälkeen. 
Avaintunnusluvut
IFRS 2015 IFRS 2014 FAS 2013 FAS 2012 FAS 2011
Konsernin sijoitukset ja sijoitussitoumukset yhteensä (milj. €) 768 785 763 719 670
Sijoituskohdeyrityksiä suoraan ja rahastojen kautta (kpl) 670 610 517 510 486
Konsernin tulos 86 -26 -8 7 -13
Konsernin oma pääoma 868 677 560 567 510
Tilikauden aikana tehdyt uudet sijoitussitoumukset 93 82 130 57 78
Valtion sijoitukset Teollisuussijoitukseen vuodesta 1995 yht. 655 550 470 470 420

Taloudellisia vaikutuksia pääomavirroista

Teollisuussijoitus on vaikuttanut merkittävästi Suomen pääomamarkkinan kehitykseen ja uusien rahastojen syntymiseen. Teollisuussijoituksen suorat taloudelliset vaikutukset koostuvat kohdeyhtiöihin ja -rahastoihin maksetuista suorista sijoituksista ja pääomakutsuista, tavaroiden ja palvelun toimittajille maksetuista maksuista, henkilöstökuluista, maksetuista tuloveroista sekä investoinneista. Sidosryhmiin kohdistuvia välittömiä taloudellisia vaikutuksia on havainnollistettu alla olevassa taulukossa.

Sidosryhmäkohtaiset taloudelliset pääomavirrat, t€
IFRS 2015 IFRS 2014 FAS 2013 FAS 2012 FAS 2011 FAS 2010
Kohdeyhtiöt Maksetut suorat sijoitukset 24 901 39 049 36 965 24 611 48 036 52 637
Suorien sijoitusten takaisinmaksut ja luovutustulot 56 024 6 026 7 673 7 594 11 998 3 553
Kohderahastot Maksetut pääomakutsut pääomasijoitusrahastoihin 68 335 62 830 43 927 57 513 57 956 60 427
Pääomasijoitusrahastojen pääomanpalautukset ja voitonjako 99 146 60 515 54 406 28 598 40 992 28 078
Tavaroiden ja palvelujen toimittajat Liiketoiminnan muut kulut 2 782 2 583 2 563 2 327 2 516 2 461
Henkilöstö Palkat ja palkkiot 3 633 3 217 2 855 2 800 2 374 2 386
Eläkekulut 568 555 459 471 425 389
Muut henkilösivukulut 217 155 162 118 114 110
Henkilöstökulut yhteensä 4 418 3 927 3 476 3 389 2 913 2 886
Julkinen sektori Tuloverot 2 779 0 0 0 519 20
Yleishyödylliset tahot Annetut lahjoitukset 2 2 2 2 2 4
Osakkeenomistajat Omistajille maksetut osingot 0 0 0 0 0 0
Investoinnit Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 40 69 21 650 67 0

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus