Vuosikertomus 2015

Henkilöstö

Osaava, ammattitaitoinen ja luotettava 

Teollisuussijoituksen henkilöstöjohtamisen tavoitteena on sitoutunut ja asiantunteva sijoitusorganisaatio, jossa on korkea työtyytyväisyys.

Henkilöstösuunnittelua toteutetaan voimassa olevien strategioiden, toimintasuunnitelman ja budjetin puitteissa. Toimitusjohtaja ja tiimien vetäjät vastaavat henkilöstösuunnittelusta tiimi- sekä johtoryhmätasolla, ja henkilöstöhallinto on mukana edistämässä proaktiivista ja pitkäjänteistä henkilöstöpolitiikkaa.

Henkilöstömme vuoden 2015 lopussa:

 • yhteensä 30 vakinaista ja 1 määräaikainen työntekijä
 • naisia 13, miehiä 18
 • henkilöstön määrä vähentynyt yhdellä työntekijällä vuodesta 2014
 • henkilöstön vaihtuvuus 8,33 %
 • työsuhteiden kesto keskimäärin 7,1 vuotta
 • 90 %:lla on yksi tai useampi korkeakoulututkinto
 • 94 %:lla talouden tai tekniikan alan koulutus

Teollisuussijoituksen henkilöstö vuosina 2007-2015

Henkilöstö

Ammattitaidon kehittäminen

Talent Mapping

Yhtiössä toteutettiin alkuvuodesta 2015 Talent Mapping –prosessi, joka käsitti sekä henkilökohtaisen itsearvioinnin että ulkoisen arvioinnin, potentiaalin määrittelyn, kehittämispalautteen sekä henkilökohtaisen kehityssuunnitelman. Prosessin tavoitteena oli parantaa henkilöstön valmiuksia uuden strategian toteuttamiseen. Prosessissa kartoitettiin myös Teollisuussijoituksen kulttuuria sekä arvoja ja haettiin ajatuksia toiminnan kehittämiseksi ja uudistamiseksi sekä palkitsemisjärjestelmän kehittämiseksi. Kartoituksen perusteella käynnistettiin sisäinen hanke arvojen uudelleen määrittämiseksi. Kehittämistyö jatkuu vuonna 2016.

Kehittämissuunnitelmat, koulutus ja coaching

Kannustamme henkilöstöä kouluttautumiseen ja ammattitaidon kehittämiseen.
Talent Mapping –prosessin pohjalta aloitettiin entistä systemaattisempi henkilökohtaisen kehittämisen suunnittelu, jonka perusteella laaditaan yksilölliset koulutussuunnitelmat. Osana kehittämistä on myös suunnitteilla yksilöllisiä coaching-ohjelmia, joiden toteutus alkaa vuonna 2016.

Vuonna 2015 Teollisuussijoituksen työntekijöistä yhdeksän osallistui kokopäiväisiin koulutustilaisuuksiin, joista kertyi yhteensä 41 koulutuspäivää. Näiden lisäksi henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua erilaisiin lyhyempiin koulutus- ja seminaaritilaisuuksiin.

Tavoiteasetanta ja palkitseminen

Koko henkilöstön kanssa käydään vuosittain tavoite- ja palautekeskustelut. Tavoitekeskusteluissa asetetaan henkilökohtaiset palkitsemistavoitteet ja sovitaan mittareista. Palautekeskusteluissa käydään läpi tavoitteiden saavuttamisaste. Prosessin tarkoitus on johtamisjärjestelmän osana konkretisoida yhtiön strategisten tavoitteiden toteutus ja ohjaus tiimi- ja henkilötasolle.

Palkitsemisessa noudatetaan valtion omistajaohjauksen valtionyhtiöitä koskevan palkitsemiskannanoton (13.8.2012) periaatteita, ja palkitsemisjärjestelmä koskee kaikkia vakinaisessa työsuhteessa olevia henkilöitä.

Palkitseminen muodostuu peruspalkasta ja vuosibonuksesta:

 • Peruspalkka on kokonaispalkka, joka sisältää rahapalkan sekä mahdolliset luontoisedut. Tehtäväkohtainen palkka perustuu tehtävän vaativuuteen ja työsuoritukseen.
 • Vuosibonus määräytyy vuositason palkitsemistavoitteiden toteutumisen perusteella. Palkitseminen perustuu etukäteen asetettuihin kriteereihin.

Vuonna 2015 maksetut kannustinpalkkiot henkilöstölle vuodelta 2014 olivat yhteensä 252 529 euroa. Vuonna 2016 maksuun tuleva vuoden 2015 kannustin on enimmäismäärältään 30 % kiinteästä palkasta.

Johdon palkitseminen

Suomen valtio julkistaa keskeiset palkitsemista koskevat tiedot kaikkien valtioenemmistöisten yhtiöiden osalta. Teollisuussijoituksen johdon palkitsemista koskevat tiedot on julkistettu valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksen verkkosivuilla vuodesta 2007 lähtien.

Johdon palkat ja palkkiot vuonna 2015 olivat:

 • toimitusjohtaja 219 000 euroa
 • muu johtoryhmä 776 000 euroa
 • hallitus yhteensä  129 300 euroa 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvotyössä keskeinen periaate on henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu. Yhtiön tasa-arvosuunnitelma päivitettiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaksi vuonna 2015.

Työpaikan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilannetta kartoitetaan muun muassa henkilöstötutkimuksin. Vuonna 2014 toteutetussa työtyytyväisyystutkimuksessaTeollisuussijoituksen vahvuuksiksi mainittiin muun muassa sukupuolten välisen tasa-arvon parantuminen ja vastuullisuuden toteutuminen. 

Työhyvinvointi ja -tyytyväisyys

Henkilöstön työtyytyväisyystutkimuksia on tehty vuodesta 2009 alkaen. Työtyytyväisyystutkimuksen avulla kartoitetaan yhtiön vahvuus- ja kehittämisalueita, ja tutkimuksen tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

Vuonna 2014 toteutetussa työtyytyväisyystutkimuksessa saavutettiin erittäin hyvä kokonaistulos, jossa työhyvinvointi nousi esille selvänä vahvuutena ja myös henkilöstön osaaminen sai korkean tuloksen. Seuraava tutkimus toteutetaan vuonna 2016.

Työhyvinvointia edistetään myös vuosittaisilla TYHY-tapahtumilla, ja henkilöstön erilaiset elämäntilanteet huomioidaan joustavalla henkilöstöpolitiikalla.    

Työterveyshuolto

Työterveyshuollon kanssa on laadittu työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille 2014–2016. Työterveyshuollossa painotetaan erityisesti ennaltaehkäisevää toimintaa muun muassa ergonomiaselvitysten ja terveystarkastusten muodossa. Vuonna 2015 tapahtui kaksi työtapaturmaa, joista kumpikaan ei aiheuttanut sairausloman tarvetta.

Sairauspoissaoloprosentti vuonna 2015 oli noin 1 %, mikä on selvästi alle rahoitustoimialan keskiarvon (3,5 %) Suomessa (EK:n työaikakatsaus 2013).

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus