Vuosikertomus 2015

5. Käyvän arvon määrittäminen

Pääomasijoitusten käyvän arvon määrittämisen perusteet

Yhtiön pääomasijoitusten käyvän arvon määrittely perustuu toimialan käytännön mukaisesti International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines -suositukseen (IPEVG). Tyypillisesti epälikvidien pääomasijoitusten luonteesta johtuen sijoitusten käypien arvojen määrittäminen edellyttää Teollisuussijoituksen johdolta harkintaa ja arvioiden käyttöä.

IPEVG:n perusperiaatteen mukaisesti käypä arvo kuvastaa sellaista hintaa, joka saataisiin arvostuspäivänä toteutuvassa tavanomaisessa liiketoimessa toimivilla markkinoilla toisistaan riippumattomien, hypoteettisten osapuolten välillä. Käypä arvo ei siis vastaa sellaista kauppahintaa, joka saataisiin ns. pakkomyynti-tilanteessa. Käyvän arvon määrityksessä käytetään joko yhtä parhaiten soveltuvaa arvonmääritysmenetelmää tai useita toisiaan täydentäviä toimialalla yleisesti hyväksyttyjä menetelmiä. Yhtiö kiinnittää arvonmäärityksissä erityistä huomiota kohdeyritysten arvioituun tulevaan kannattavuuskehitykseen ja liiketoiminnan riskeihin etenkin yritysten rahoitustilanteiden osalta.

Pääomarahastosijoitukset

Yhtiön pääomarahastosijoitusten eli rahasto-osuuksien käyvät arvot perustuvat lähtökohtaisesti rahastojen hallinnoijien raportoimiin arvoihin (ns. net asset value tai NAV). Hallinnoijat johtavat osuuksien arvot rahaston kohdeyrityssijoituksille määrittämilleen IPEVG:n mukaisista käyvistä arvoista lisättynä / vähennettynä rahaston muilla varoilla / veloilla. Rahasto-osuuksien käypien arvojen määrityksessä ei huomioida osuuksiin liittyviä maksamattomia rahastositoumuksia, joihin yhtiö on muiden rahastojen sijoittajien lailla juridisesti sitoutunut.

Rahasto-osuudet ovat tyypillisesti epälikvidimpiä rahoitusinstrumentteja kuin suorat pääomasijoitukset. Yhtiön perussijoitusstrategiana ei ole käydä kauppaa rahasto-osuuksilla niitä myymällä tai ostamalla kesken rahastojen toimintakauden.

Rahasto-osuuksien arvostuksissa voidaanpoiketa hallinnoijien raportoimista luvuista, mikäli hallinnoijien raportoiman käyvän arvon ei arvioida heijastavan sijoituksen todellista käypää arvoa tai raportoitu käypä arvo kohdistuu eri ajankohtaan. Hallinnoijan ilmoittamasta käyvästä arvosta poikkeaminen perustuu aina yhtiön omaan käyvän arvon testaamiseen. Käyvän arvon testaaminen tehdään aina niissä rahastoissa, jotka yhtiö on luokitellut itse määrittämälleen riskilistalle. Riskilistalle luokitellaan sellaiset rahastot, joiden sijoitustoiminnan kehitys ei ole tehdyssä riskitarkastelussa vastannut alkuperäistä ja joiden sijoitustoiminnan tulosten arvioidaan jäävän merkittävästi aiemmin asetetuista tavoitteista.

Suorat pääomasijoitukset

Yhtiön suorien pääomasijoitusten käypien arvojen määrittämisessä käytetään kohdeyritysten vaihtelevista kokonaistilanteista riippuen joko yhtä parhaiten soveltuvaa arvonmääritysmenetelmää tai useita toisiaan täydentäviä menetelmiä. Käytetyt menetelmät ovat IPEVG:n mukaisia kuten esimerkiksi lähiaikoina toteutuneiden kohdeyritysten omien instrumenttien transaktiot, verrokkiyhtiöiden arvostuskertoimet tai diskontatut kassavirrat. Sekä menetelmävalinnat että niiden avulla tehtävä varsinainen arvonmääritystyö edellyttää yhtiön johdolta huomattavaa arvioiden ja harkinnan käyttöä.

Yhtiön velkainstrumenttisijoitusten käyvät arvot arvioidaan tyypillisesti kohdeyritysten liiketoiminnan arvon (velaton arvo, ns. enterprise value) tarkastelunäkökulman kautta sillä yhtiön pääomasijoituksissa velkainstrumentit kytkeytyvät usein erottamattomana osana kohdeyritysten rahoituskokonaisuuksiin yhtiön osakeinstrumenttisijoitusten kanssa.

Pääomasijoitusten käyvän arvon määrittämisen prosessi

Yhtiön pääomasijoitusten käyvät arvot määrittävät niistä vastaavat sijoitustiimit. Tämän jälkeen sijoitustiimien laatimat arvostusehdotukset arvioidaan sijoitustiimeistä erillisessä riskienhallintafunktiossa ennen arvostusten eteenpäin viemistä yhtiön johtoryhmän hyväksyttäväksi. Johtoryhmän jälkeen arvostukset etenevät hallituksen tarkastusvaliokunnan käsittelyn kautta hallituksen hyväksyttäväksi.

Käyvän arvon hierarkia käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroista

Teollisuussijoituksen pääomasijoituksiin sisältyy vähäinen määrä noteerattuja osakesijoituksia. Rahoitusarvopapereiksi luokitellut sijoitusrahastosijoitukset ovat myös noteerattuja; niiden markkinahinta on havainnoitavissa ja rahastoyksiköillä on aktiiviset jälkimarkkinat. Kaikkien muiden osake-, velka- ja pääomasijoitusrahastosijoitusten arvot määritellään arvonmääritysmalleilla, joissa käytetään merkittävissä määrin yhtiön omia, ei-havainnoitavissa olevia syöttötietoja.

IFRS 13 määrittää käyvän arvon hierarkian, ja sen tasot seuraavasti:

  • Tason 1 syöttötiedot ovat täysin samanlaisille varoille tai veloille noteerattuja (oikaisemattomia) hintoja toimivilla markkinoilla, joille yhteisöllä on pääsy arvostuspäivänä. 
  • Tason 2 syöttötiedot ovat syöttötietoja, jotka ovat muita kuin tasolle 1 kuuluvia noteerattuja hintoja ja jotka ovat havainnoitavissa omaisuuserälle tai velalle joko suoraan tai epäsuorasti. 
  • Tason 3 syöttötiedot ovat syöttötietoja, jotka eivät ole havainnoitavissa omaisuuserälle tai velalle.

Käypien arvojen hierarkiassa korkeimman sijan saavat toimivilla markkinoilla täysin samanlaisille varoille tai veloille noteeratut (oikaisemattomat) hinnat (tason 1 syöttötiedot), ja alimman sijan saavat muut kuin havainnoitavissa olevat syöttötiedot (tason 3 syöttötiedot). Toimivilla markkinoilla noteerattu hinta antaa luotettavinta näyttöä käyvästä arvosta, ja sitä on pääsääntöisesti käytettävä käyvän arvon määrittämiseen oikaisemattomana aina, kun se on saatavilla.

Silloin, kun omaisuuserän tai velan käyvän arvon määrittämisessä käytettävä syöttötiedot ovat käypien arvojen hierarkian eri tasoilla, erä luokitellaan kokonaisuudessaan samalle käypien arvojen hierarkian tasolle kuin alimmalla tasolla oleva syöttötieto, joka on merkittävä koko arvonmäärityksen kannalta.

Alla olevissa taulukoissa on eritelty rahoitusvarojen käypään arvoon arvostamisen hierarkia
31.12.2015, EUR tuhatta Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Pääomasijoitusrahastot
Venture capital 129 622 129 622
Myöhemmän vaiheen 154 177 154 177
Rahastojen rahastot 42 300 42 300
Suorat sijoitukset
Venture capital 36 429 36 429
Myöhemmän vaiheen 13 263 83 973 97 236
Rahoitusarvopaperit
Korkorahastot 317 141 317 141
Osakerahastot 85 412 85 412
Muut sijoitukset 17 009 17 009
Yhteensä 432 825 0 446 501 879 326
Suorat sijoitukset koostuvat osakesijoituksista €106,9m ja velkasijoituksista €26,8m
31.12.2014, EUR tuhatta Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Pääomasijoitusrahastot
Venture capital 115 850 115 850
Myöhemmän vaiheen 144 015 144 015
Rahastojen rahastot 25 450 25 450
Suorat sijoitukset
Venture capital 22 486 22 486
Myöhemmän vaiheen 31 524 74 837 106 361
Rahoitusarvopaperit
Korkorahastot 196 354 196 354
Osakerahastot 56 094 56 094
Yhteensä 283 972 0 382 640 666 612
Suorat sijoitukset koostuvat osakesijoituksista €107,5m ja velkasijoituksista €21,1m
1.1.2014, EUR tuhatta Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Pääomasijoitusrahastot
Venture capital 115 084 115 084
Myöhemmän vaiheen 150 681 150 681
Rahastojen rahastot 17 119 17 119
Suorat sijoitukset
Venture capital 21 871 21 871
Myöhemmän vaiheen 31 529 83 579 115 108
Rahoitusarvopaperit
Korkorahastot 140 736 140 736
Osakerahastot 45 524 45 524
Suorat korkosijoitukset 11 927 11 927
Yhteensä 229 716 0 388 334 618 050
Suorat sijoitukset koostuvat osakesijoituksista €104,8m ja velkasijoituksista €32,1m
Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen muutokset:
Sijoitusluokka, EUR tuhatta 1.1. Tuloslaskelmaan kirjatut voitot ja tappiot yhteensä Lisäykset Vähennykset Siirrot tasolle 1 31.12.15
Pääomasijoitusrahastot
Venture capital 115 850 21 011 23 035 -30 274 129 622
Myöhemmän vaiheen 144 015 38 863 33 336 -62 037 154 177
Rahastojen rahastot 25 450 11 721 11 964 -6 835 42 300
Suorat sijoitukset
Venture capital 22 486 10 293 5 647 -1 998 36 429
Myöhemmän vaiheen 74 837 23 970 19 119 -25 560 -8 394 83 973
Yhteensä 382 640 105 858 93 102 -126 704 -8 394 446 501
Tuloslaskelman pääomasijoitusten nettovoittoihin kirjatut realisoitumattomien voittojen ja tappioiden muutos
kauden lopussa olevista tason 3 varoista:
53 930
Sijoitusluokka, EUR tuhatta 1.1. Tuloslaskelmaan kirjatut voitot ja tappiot yhteensä Lisäykset Vähennykset 31.12.14
Pääomasijoitusrahastot
Venture capital 115 084 -5 219 22 433 -16 448 115 850
Myöhemmän vaiheen 150 681 3 687 31 631 -41 984 144 015
Rahastojen rahastot 17 119 1 451 8 766 -1 885 25 450
Suorat sijoitukset
Venture capital 21 871 -10 252 10 982 -114 22 486
Myöhemmän vaiheen 83 579 -27 501 24 713 -5 954 74 837
Yhteensä 388 334 -37 835 98 524 -66 384 382 640
Tuloslaskelman pääomasijoitusten nettovoittoihin kirjatut realisoitumattomien voittojen ja tappioiden muutos
kauden lopussa olevista tason 3 varoista:
-40 265
Tason 3 rahoitusvarojen herkkyysanalyysi 
Sijoitusluokka Käypä arvo
31.12.2015
EUR tuhatta
Arvostusmalli Ei-havaittavissa olevat syöttö- tai implisiittiset arvostustiedot Käytetyt syöttö- tai implisiittiset arvostustiedot (painotettu keskiarvo) Muutos arvostukseen, mikäli syöttötieto muuttuu +/- 20%
Pääomasijoitusrahastot
Venture capital 129 622 Kohderahastojen hallinnointiyhtiöiden 25 924
Myöhemmän vaiheen 154 177 Käypä arvo raportoimat arvot +/- yhtiön omien
arvojen testaamisten
30 835
Rahastojen rahastot 42 300 lopputuloksena tekemät poikkeamat* 8 460
Suorat sijoitukset
Venture capital 36 429 Transaktiot kohdeyhtiön Arvostus-kertoimet** EV/Liikevaihto
2015 (2,7x)
5 968
Myöhemmän vaiheen 83 973 instrumenteilla / Verrokkiryhmä EV/EBITDA
2015 (6,8x)
9 872
Sijoitusluokka Käypä arvo
31.12.2014
EUR tuhatta
Arvostusmalli Ei-havaittavissa olevat syöttö- tai implisiittiset arvostustiedot Käytetyt syöttö- tai implisiittiset arvostustiedot (painotettu keskiarvo) Muutos arvostukseen, mikäli syöttötieto muuttuu +/- 20%
Pääomasijoitusrahastot
Venture capital 115 850 Kohderahastojen hallinnointiyhtiöiden 23 170
Myöhemmän vaiheen 144 015 Käypä arvo raportoimat arvot +/- yhtiön omien
arvojen testaamisten
28 803
Rahastojen rahastot 25 450 lopputuloksena tekemät poikkeamat* 5 090
Suorat sijoitukset
Venture capital 22 486 Transaktiot kohdeyhtiön Arvostus-kertoimet** EV/Liikevaihto
2014 (2,6x)
4 161
Myöhemmän vaiheen 74 837 instrumenteilla / Verrokkiryhmä EV/EBITDA
2014 (6,0x)
9 502
Sijoitusluokka Käypä arvo
1.1.2014
EUR tuhatta
Arvostusmalli Ei-havaittavissa olevat syöttö- tai implisiittiset arvostustiedot Käytetyt syöttö- tai implisiittiset arvostustiedot (painotettu keskiarvo) Muutos arvostukseen, mikäli syöttötieto muuttuu +/- 20%
Pääomasijoitusrahastot
Venture capital 115 084 Kohderahastojen hallinnointiyhtiöiden 23 017
Myöhemmän vaiheen 150 681 Käypä arvo raportoimat arvot +/- yhtiön omien
arvojen testaamisten
30 136
Rahastojen rahastot 17 119 lopputuloksena tekemät poikkeamat* 3 424
Suorat sijoitukset
Venture capital 21 871 Transaktiot kohdeyhtiön Arvostus-kertoimet** EV/Liikevaihto
2013 (3,1x)
3 716
Myöhemmän vaiheen 83 579 instrumenteilla / Verrokkiryhmä EV/EBITDA
2013 (6,6x)
11 598
"* Yhtiön omat pääomasijoitusrahastojen arvon testaamiset johtivat kokonaisuutena nettomääräisesti 12 milj. euroa alhaisempaan käypään arvoon per 31.12.2015 verrattuna kohderahastojen hallinnointiyhtiöiden raportoimiin arvoihin.
Vastaavasti 31.12.2014 tehdyt arvon testaamiset johtivat 14 milj. euroa alhaisempaan arvoon verrattuna hallinnointiyhtiöihin. 31.12.2013 tilanteessa ei suoritettu rahastojen arvon testaamisia."
** Painotettujen EV-arvostuskertoimien laskennassa on huomioitu vaikutus vain niistä kohdeyhtiöistä, joille kertoimien käyttö arvostusmittarina on perusteltua. Esimerkiksi venture capital -sijoitusluokassa ei ole huomioitu hyvin vähäisen liikevaihdon omaavia kohdeyhtiöitä ja myöhemmän vaiheen -luokassa negatiivisen käyttökatteen kohdeyhtiöitä.
Huom. EV = Enterprise Value = kohdeyhtiön liiketoiminnan velaton arvo; EBITDA = käyttökate.
5.1 Pääomasijoitusrahastot
Yhtiö Kotipaikka Omistusosuus % Alkuperäinen sijoitussitoumus EUR tuhatta
Aboa Venture II Ky Turku 14,0 % 1 346
Aboa Venture III Ky Turku 30,8 % 3 500
Armada Mezzanine Fund II Ky Helsinki 11,5 % 5 000
Armada Mezzanine Fund III Ky Helsinki 11,4 % 10 000
Armada Mezzanine Fund IV Ky Helsinki 4,9 % 5 000
Balderton Capital V, L.P. Delaware USA 3,1 % 8 074
CapMan Buyout IX Fund A L.P. Guernsey 3,4 % 10 000
CapMan Buyout VIII Fund A L.P. Guernsey 2,8 % 10 000
CapMan Buyout X Fund B Ky Helsinki 13,9 % 10 000
CapMan Equity VII A L.P. Guernsey 6,4 % 10 000
CapMan Life Science IV Fund L.P. Guernsey 18,5 % 10 000
CapMan Mezzanine V Fund FCP-SIF Luxemburg 15,8 % 15 000
CapMan Public Market Fund FCP-SIF Luxemburg 7,2 % 10 000
CapMan Technology Fund 2007 L.P. Guernsey 10,3 % 6 300
Conor Technology Fund I Ky Espoo 40,0 % 8 000
Conor Technology Fund II Ky Espoo 20,0 % 10 000
Creandum II LP Guernsey 10,4 % 4 783
Creandum III LP Guernsey 5,6 % 7 500
DFJ Esprit Capital III LP Yhdistynyt kuningaskunta 12,5 % 10 000
DN Capital - Global Venture Capital III LP Jersey 2,1 % 3 000
EQT V (No. 1) Limited Partnership Guernsey 0,2 % 7 000
EQT VII (No. 1) Limited Partnership Yhdistynyt kuningaskunta 0,3 % 15 000
Eqvitec Technology Mezzanine Fund I A Ky Helsinki 42,3 % 13 770
Eqvitec Teknologiarahasto I Ky Helsinki 18,3 % 12 446
Finnmezzanine Rahasto III A Ky Helsinki 9,9 % 10 000
FSN Capital IV L.P. Jersey 1,8 % 9 914
Holtron Capital Fund II Ky Helsinki 29,5 % 2 000
Industri Kapital 2000 Limited Partnership VII Jersey 5,7 % 10 000
Intera Fund I Ky Helsinki 8,0 % 10 000
Inveni Life Sciences Fund I Ky Helsinki 33,7 % 10 000
Inveni Secondaries Fund II Follow On Ky Helsinki 10,2 % 1 200
Inveni Secondaries Fund II Ky Helsinki 5,0 % 3 364
Inventure Fund II Ky Helsinki 11,5 % 8 000
Inventure Fund Ky Helsinki 24,2 % 9 850
Jokilaaksojen Rahasto I Ky Raahe 34,2 % 1 850
K III Denmark K/S Tanska 22,7 % 10 000
Kasvurahastojen Rahasto II Ky Helsinki 46,2 % 60 000
Kasvurahastojen Rahasto Ky Helsinki 40,0 % 54 000
Life Sciences Partners III B.V. Alankomaat 13,8 % 10 000
Life Sciences Partners IV B.V. Alankomaat 21,8 % 10 000
Life Sciences Partners V C.V. Alankomaat * 5 000
Lifeline Ventures Fund I Ky Helsinki 10,4 % 3 000
Lifeline Ventures Fund III Ky Helsinki 19,4 % 10 000
Litorina IV L.P. Jersey 3,7 % 10 325
MB Equity Fund II Ky Helsinki 10,0 % 4 205
MB Equity Fund III Ky Helsinki 8,6 % 10 000
MB Equity Fund IV Ky Helsinki 3,9 % 10 000
MB Equity Fund Ky Helsinki 17,4 % 2 523
MB Equity Fund V Ky Helsinki 8,3 % 15 000
MB Mezzanine Fund II Ky Helsinki 5,0 % 2 740
Yhtiö Kotipaikka Omistusosuus % Alkuperäinen sijoitussitoumus EUR tuhatta
Midinvest Fund I Ky Jyväskylä 31,4 % 4205
Midinvest Fund II Ky Jyväskylä 25,6 % 8194
Midinvest Fund PH I Ky Lahti 25,0 % 2000
Midinvest Fund YPY I Ky Mänttä-Vilppula 33,3 % 1000
MVM IV LP Yhdistynyt kuningaskunta * 6885
NEXIT Infocom 2000 Fund LP Guernsey 6,1 % 3333
Nexit Infocom II L.P. Guernsey 17,6 % 15000
Northzone VI L.P. Jersey 5,8 % 7500
Northzone VII L.P. Jersey 3,0 % 7500
Norvestor VI L.P. Guernsey 3,7 % 13059
Open Ocean Fund 2015 Ky Espoo 7,1 % 5000
Open Ocean Fund Three Ky Espoo 11,2 % 5000
Polaris Private Equity III K/S Tanska 2,8 % 10087
Polaris Private Equity IV K/S Tanska 2,4 % 10052
Power Fund I Ky Vaasa 29,6 % 5000
Power Fund II Ky Vaasa 23,9 % 15000
Power Fund III Ky Vaasa 13,0 % 10000
Procuritas Capital Investors III 'B' L.P. Guernsey 6,7 % 7063
Profita Fund III Ky Helsinki 27,6 % 11610
Promotion Equity I (A) Ky Helsinki 23,5 % 4000
Seedcap Ky Espoo 37,8 % 5291
Sentica Buyout III Ky Helsinki 13,0 % 15000
Sentica Buyout IV Ky Helsinki 8,0 % 10000
Sentica Kasvurahasto II Ky Helsinki 23,7 % 10224
Sentica Terveysteknologia I Ky Helsinki 33,3 % 3333
Sponsor Fund III Ky Helsinki 5,7 % 10000
Sponsor Fund IV Ky Helsinki 5,0 % 10000
Sunstone Technology Ventures II K/S Tanska 7,5 % 7069
Teknoventure Rahasto II Ky Oulu 36,5 % 5500
Teknoventure Rahasto III Ky Oulu 46,8 % 7500
Vaaka Partners Buyout Fund II Ky Helsinki 6,7 % 10000
Vaaka Partners Buyout I Ky Helsinki 19,7 % 10000
Wedeco Fund III Ky Kb Vaasa 35,1 % 2310
Wedeco Fund IV Ky Vaasa 45,3 % 5000
Wedeco Seed Fund Ky Kb Vaasa 25,3 % 475
Verdane Capital VII K/S Tanska 7,2 % 12097
Verdane Capital VIII K/S Tanska 3,0 % 6553
Verdane NVP II SPV K/S Tanska 8,5 % 10000
Verso Fund II Ky Helsinki 10,0 % 5000
VisionPlus Fund I Ky Helsinki 9,9 % 5000
800529
* Ei julkinen, rahaston varainkeruu kesken
Lisäksi emoyhtiö omistaa kokonaan Start Fund I Ky -rahaston (ks. Liitetieto 15. Tytäryritykset)
Pääomasijoituksista löytyy lisätietoja Suomen Teollisuussijoitus Oy:n kotisivuilta www.teollisuussijoitus.fi
5.2 Suorat sijoitukset
Kohdeyhtiön nimi Omistusosuus %
3Step IT Group Oy 6,9 %
Aker Arctic Technology Oy * 66,4 %
Beneq Oy 14,9 %
Componenta Oyj 6,3 %
Conformiq, Inc. 8,1 %
Coronaria Hoitoketju Oy 6,6 %
Detapo Oy (Pohjolan Design-Talo) 15,8 %
Enevo Oy 13,2 %
Eniram Oy 9,5 %
Incap Furniture Oy 17,2 %
IonPhasE Oy 11,8 %
Keliber Oy 20,0 %
Kotkamills Group Oy 9,6 %
Lamor Corporation Ab 10,1 %
LeadDesk Oy 4,1 %
MariaDB Corporation Ab 4,8 %
Mekitec Oy 22,8 %
Mendor Oy 13,3 %
MetGen Oy 19,2 %
M-Files Oy 9,9 %
MultiTouch Oy 15,3 %
NewIcon Oy 13,0 %
Nexstim Ltd. 2,6 %
Onbone Oy 5,6 %
P2S Media Group Oy (Scoopshot) 13,6 %
Panostaja Oy -
Pesmel Oy 5,0 %
Profit Software Oy 20,9 %
Rauma Marine Constructions Oy *) 17,8 %
Rightware Oy 9,7 %
Sotkamo Silver Ab 14,1 %
Staffpoint Holding Oy 20,6 %
Stella Care Oy 17,3 %
Talenom Oy 16,3 %
Thermisol Oy 20,0 %
Unisport-Saltex Group Oy 13,4 %
Ursviken Group Oy 24,6 %
Valmet Automotive Oy 47,5 %
Visedo Oy 14,0 %
*) Omistus Tesi Industrial Management Oy:n kautta
Pääomasijoituksista löytyy lisätietoja Suomen Teollisuussijoitus Oy:n kotisivuilta www.teollisuussijoitus.fi

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus