Vuosikertomus 2015
3. Siirtyminen IFRS-standardeihin
Teollisuussijoitus julkaisee ensimmäisen IFRS-standardien mukaisesti laaditun konsernitilinpäätöksen 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta ja esittää vertailutiedot 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta. Teollisuussijoitus soveltaa tässä konsernitilinpäätöksessään IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto -standardia ja IFRS-standardeihin siirtymispäivä on 1.1.2014. Aikaisemmin konsernintilinpäätökset on laadittu suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaisesti (”FAS”).
Merkittävimmät muutokset konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteissa ovat seuraavat:
•Pääomasijoitukset ja rahoitusarvopaperit luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi rahoitusvaroiksi IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -standardin mukaisesti. Niiden muutokset esitetään tuloslaskelmassa pääomasijoitusten nettovoitoissa. FAS-konsernitilinpäätöksessä edellä mainitut rahoitusvarat arvostettiin hankintamenoon tai sitä alhaisempaan käypään arvoon.
•IFRS 10 Konsernitilinpäätös -standardin mukaisesti Teollisuussijoitus kirjaa sijoitusyhteisönä määräysvallassaan olevat sijoituskohteet käypään arvoon tulosvaikutteisesti, lukuun ottamatta operatiivisia tytäryrityksiä, jotka harjoittavat sijoittamiseen liittyviä toimintoja tai tuottavat sijoitusten hallinnointipalveluja. Aker Arctic Technologies Oy:n yhdistely FAS-konsernitilinpäätökseen hankintamenomenetelmällä on purettu ja sijoitus yhtiöön on käsitelty käypään arvoon tulosvaikutteisesti IFRS-tilinpäätöksessä. Vastaavasti on toimittu Start Fund I Ky:n osalta. Liitetiedossa 16. Konserniyritykset on esitetty tytäryhtiöiden käsittely IFRS-konsernitilinpäätöksessä.
•Laskennallisten verovelkojen ja -verosaamisten käsittely IAS 12 Tuloverot standardin mukaisesti.
IFRS-raportointiin siirtymisen vaikutukset on esitetty seuraavissa taulukoissa. IFRS-konsernitaseen ja -konsernituloslaskelman esitystavat eroavat FAS-tilinpäätöksessä käytetyistä. Taulukoissa FAS-tiedot ovat uudelleenluokiteltu IFRS esitystavan mukaisiksi. IFRS-oikaisut sarakkeen tiedot koostuvat pääosin edellä esitetyistä tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden muutoksista.
Konsernitase
EUR tuhatta Viite FAS 31.12.2013 IFRS oikaisut IFRS- 1.1.2014 FAS 31.12.2014 IFRS- oikaisut IFRS 31.12.2014
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Pääomasijoitukset 1 368 508 51 354 419 863 346 045 68 118 414 163
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 449 -32 417 9 323 -8 991 331
Laskennalliset verosaamiset 2 3 294 13 365 16 659 3 294 22 068 25 362
Pitkäaikaiset varat yhteensä 372 252 64 687 436 939 358 662 81 195 439 857
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 89 -89 0
Saamiset 1 103 -386 717 4 340 -4 208 132
Rahoitusarvopaperit 186 775 11 412 198 188 237 389 15 060 252 449
Rahavarat 1 397 -4 1 393 4 966 -2 896 2 071
Lyhytaikaiset varat yhteensä 189 275 11 022 200 297 246 784 7 867 254 651
Varat yhteensä 561 527 75 710 637 236 605 446 89 062 694 508
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Oma pääoma
Osakepääoma 253 992 253 992 333 992 333 992
Ylikurssirahasto 215 855 215 855 215 855 215 855
Kertyneet voittovarat 89 875 62 413 152 289 46 714 79 902 126 615
Oma pääoma yhteensä 559 723 62 413 622 137 596 561 79 902 676 463
Vähemmistöosuus 3 499 -3 499 0
Velat
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 2 13 659 13 659 84 16 567 16 651
Pitkäaikaiset velat yhteensä 13 659 13 659 84 16 567 16 651
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 1 804 -363 1 440 5 301 -3 907 1 394
Lyhytaikaiset velat yhteensä 1 804 -363 1 440 5 301 -3 907 1 394
Velat yhteensä 1 804 13 296 15 100 5 385 12 660 18 045
Oma pääoma ja velat yhteensä 561 527 75 710 637 236 605 446 89 062 694 508
Siirtymän vaikutus omaan pääomaan
EUR tuhatta 1.1.2014 31.12.2014
FAS:n mukainen oma pääoma 559 723 596 561
IFRS-oikaisut (laskennallisilla veroilla oikaistuna):
IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen 58 344 79 135
IFRS 10 Konsernitilinpäätös 4 095 794
Muut IFRS-oikaisut -25 -27
IFRS:n mukainen oma pääoma 622 137 676 463
Konsernin laaja tuloslaskelma
EUR tuhatta Viite FAS 1.1.2014 - 31.12.2014 IFRS oikaisut IFRS 1.1.2014 - 31.12.2014
Liikevaihto 10 350 -10 350 0
Pääomasijoitusten nettovoitot 3 -45 548 5 882 -39 666
Tuotot yhteensä -35 197 -4 468 -39 666
Rahoitusarvopapereiden nettovoitot 10 746 3 648 14 394
Rahastojen hallinnointituotot 337 179 516
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 11 083 3 827 14 910
Materiaalit ja palvelut -4 185 4 185 0
Henkilöstökulut -7 423 3 497 -3 927
Poistot ja arvonalentumiset -2 874 2 719 -155
Liiketoiminnan muut kulut -4 290 1 707 -2 583
Liikevoitto / -tappio -42 887 11 466 -31 421
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 41 -7 35
Voitto / tappio ennen veroja -42 846 11 460 -31 386
Tuloverot -142 5 854 5 712
Vähemmistöosuudet -174 174 0
Tilikauden voitto / tappio -43 162 17 488 -25 674
Tilikauden laaja tulos yhteensä -43 162 17 488 -25 674
1.Käypään arvoon arvostamisen seurauksena pääomasijoitusten IFRS-tasearvo kasvoi 51,4 milj. euroa siirtymishetkellä 1.1.2014 verattuna FAS-konsernitaseeseen. Lisäksi IFRS-oikaisuihin sisältyy 4,1 milj. euroa pääomasijoitusten konserniyhdistelyjen purkamisen vaikutusta.
2.Siirtymähetken 1.1.2014 IFRS:n mukaiset laskennalliset verot on esitetty tarkemmin liitetietojen kohdassa 12. Laskennalliset verot.
3.Päämasijoitusten nettovoitot eli realisoituneet ja realisoitumattomat käyvän arvon muutokset olivat 5,9 milj. euroa suuremmat kuin FAS:ssa. FAS-tilinpäätöksessä käytetty tuloslaskelmakaava eroaa merkittävästi IFRS-tuloslaskelmakaavasta, koska nettovoittoja vastaavat erät esitettiin FAS:ssa liiketoiminnan muissa tuotoissa ja kuluissa sekä rahoitustuotoissa ja -kuluissa. Taulukossa FAS-sarakkeen tiedot on uudeelleeluokiteltu IFRS-esitystavan mukaisiksi.
Konsernin rahavirtalaskelma
Merkittävimmät FAS-rahavirtalaskelmaan tehdyt oikaisut liittyivät Aker Arctic Technologies Oy:n toiminnan rahavirtojen
ja rahavarojen purkamiseen IFRS-rahoituslaskelmassa. Myös rahavirtalaskelman esitystapaa on muutettu. IFRS:ssä
liiketoiminnan rahavirta sisältää kaikki pääomasijoitusten ja rahoitusarvopapereiden rahavirrat.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus