Vuosikertomus 2015

1. Yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista

Yleiset tiedot konsernista

Suomen Teollisuussijoitus Oy (”Teollisuussijoitus”, ”yhtiö”) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin ja kansainvälisesti verkottuen suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua.

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n kotipaikka on Helsinki ja osoite Mannerheimintie 14 A, 00100 Helsinki. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa edellä mainitusta osoitteesta jainternet-osoitteesta www.teollisuussijoitus.fi/. Teollisuussijoituksen hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 22.3.2016 tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous voi vielä muuttaa tilinpäätöstä.

Teollisuussijoitus sijoittaa suomalaiseen yritystoimintaan suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta: yritysten nopeaan kasvuun, kansainvälistymiseen, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala-, yritys- ja omistusjärjestelyihin.

Teollisuussijoitus on osa kansallista innovaatiojärjestelmää, jonka tehtävänä on uudistaa elinkeinoelämää, edistää uuden teknologian kehittämistä ja hyödyntämistä, luoda uusia kasvuyrityksiä sekä synnyttää työpaikkoja ja hyvinvointia. Teollisuussijoitus tuo innovaatiojärjestelmän palveluiden ja muun rahoitustarjonnan rinnalle pääomasijoitusmuotoisen rahoituksen. Keskeinen periaate on toimia markkinaehtoisesti yhdessä kotimaisten ja ulkomaisten sijoittajien kanssa ja näiden rinnalla lisätä riskinottokykyä sekä rahoituksen, pääomasijoitusosaamisen ja verkostojen tarjontaa.

Teollisuussijoitus on tehnyt pääomasijoituksia vuodesta 1995 lähtien yhteensä noin miljardilla eurolla. Rahoituksen kohteena on tällä hetkellä 670 yritystä suoraan ja välillisesti rahastojen kautta. Sijoitustoiminnan jatkuvuus ja kasvu on pystytty turvaamaan valtion pääomituksilla sekä yhtiön omalla tulorahoituksella.

Teollisuussijoituksen toimintaa säädetään lailla (laki Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä) ja asetuksella (Valtioneuvoston asetus Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä). Lain mukaan yhtiön elinkeino- ja teollisuuspoliittisen tehtävän täyttämiseksi voidaan yksittäisissä sijoituspäätöksissä hyväksyä tavanomaista suurempi riski tai matalampi tuottotavoite. Lain mukaan toiminnan tulee olla liiketaloudellisesti kannattavaa pitkällä aikavälillä.

Tilinpäätöksen laatimisperusta

Teollisuussijoituksen konsernitilinpäätös on laadittu Euroopan unionissa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti noudattaen 31.12.2015 voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti yhteisössä sovellettavaksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Tilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen, IFRS-säännöksiä täydentävän kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset.

Teollisuussijoitus julkaisee ensimmäisen IFRS-standardien mukaisesti laaditun konsernitilinpäätöksen 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta ja esittää vertailutiedot 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta. Teollisuussijoitus soveltaa tässä konsernitilinpäätöksessään IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto -standardia ja IFRS-standardeihin siirtymispäivä on 1.1.2014. Aikaisemmin konsernitilinpäätökset on laadittu suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaisesti (”FAS”).  

IFRS-standardien käyttöönotosta aiheutuvat vaikutukset on esitetty täsmäytyslaskelmissa tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 3. Siirtyminen IFRS-standardeihin.

Tilinpäätöksen pääasiallinen arvostamisperusta on käypä arvo, sillä kaikki rahoitusvarat arvostetaan käypään arvoon. Muut erät arvostetaan hankintamenoon tai jaksotettuun hankintamenoon. Tilinpäätöksen luvut on esitetty tuhansina euroina, ellei muuta mainita. IFRS-standardien mukaisen tilinpäätöksen laatiminen edellyttää tiettyjen keskeisten kirjanpidollisten arvioiden käyttöä. Lisäksi se edellyttää johdolta harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sovellettaessa. Tilinpäätöksen laadinnassa käytetyt merkittävimmät arviot ja harkinta on esitetty laadintaperiaatteiden kohdassa 2. Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut.

Sijoitusyhteisön laadintaperiaate

Teollisuussijoituksen johto on todennut, että Teollisuussijoitus täyttää IFRS 10 Konsernitilinpäätös -standardin mukaisen sijoitusyhteisön määritelmän. Näin ollen Teollisuussijoitus kirjaa määräysvallassaan olevat sijoituskohteet käypään arvoon tulosvaikutteisesti, lukuun ottamatta operatiivisia tytäryrityksiä, jotka harjoittavat sijoittamiseen liittyviä toimintoja tai tuottavat sijoitusten hallinnointipalveluja, elleivät kyseiset tytäryritykset itse täytä sijoitusyhteisön kriteerejä. Yhteenvetona:

  • Tytäryritysten, jotka tuottavat rahastojen hallinnointipalveluja, katsotaan olevan emoyrityksen liiketoiminnan jatke, ja ne yhdistellään konsernintilinpäätökseen (Start Fund Management Oy ja Tesi Fund Management Oy);
  • Sijoitusyhteisöiksi katsottavat tytäryritykset, joiden kautta Teollisuussijoitus tekee omat sijoituksensa, arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti (Start Fund I Ky ja Tesi Industrial Management Oy).

Samaan tapaan Teollisuussijoitus kirjaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti myös sellaiset sijoituskohteet, joissa sillä on huomattava vaikutusvalta.

Liitetiedossa 15. Tytäryritykset on esitetty tarkemmin konsernin tytäryritykset ja niiden käsittely konsernitilinpäätöksessä.

Rahoitusvarojen kirjaaminen ja arvostaminen

Teollisuussijoituksen rahoitusvarat muodostuvat pääomasijoituksista, rahoitusarvopapereista sekä rahavaroista.

Rahoitusvarat luokitellaan niiden hankintapäivänä niiden hankinnan tarkoituksen perusteella ryhmiin, jotka määrittävät niiden arvostusperusteet. Kaikki rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupankäyntipäivänä.

Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun oikeudet rahavirtoihin ovat lakanneet tai ne on siirretty toiselle osapuolelle niin, että riskit ja edut ovat siirtyneet.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

Pääomasijoitukset ja rahoitusarvopaperit luokitellaan alkuperäisen kirjaamisen (tai IFRS-siirtymän) yhteydessä nimenomaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi rahoitusvaroiksi, koska Teollisuussijoitus hallinnoi niitä, ja niiden tuloksellisuutta seurataan käypään arvoon perustuen (”käyvän arvon option” soveltaminen). Pääomasijoitukset ovat pääasiassa pitkäaikaisia sijoituksia, jolloin ne esitetään taseessa pitkäaikaisissa varoissa.  Rahoitusarvopaperit esitetään niiden luonteen ja käyttötarkoituksen vuoksi lyhytaikaisissa varoissa.

Rahoitusvarat kirjataan alun perin käypään arvoon. Transaktiomenot kirjataan suoraan kuluksi. Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen rahoitusvarat arvostetaan käypään arvoon jokaisena raportointipäivänä, ja käyvän arvon sekä realisoituneet että realisoitumattomat muutokset kirjataan tilikauden tulokseen sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Pääomasijoitusten käyvän arvon nettomuutokset esitetään tuloslaskelman ”Pääomasijoitusten nettovoitoissa” ja rahoitusarvopapereiden käyvän arvon muutokset esitetään rivillä ”Rahoitusarvopapereiden nettovoitot”. Kaikki korko- ja osinkotuotot sisältyvät käyvän arvon nettomuutokseen. Käyvän arvon määritysperusteet on esitetty liitetiedossa 5. Käyvän arvon määrittäminen.

Rahavarat

Rahavarat sisältävät käteisen rahan ja vaadittaessa maksettavat pankkitalletukset.

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet koostuvat koneista ja kalustosta sekä vuokrahuoneistojen perusparannusmenoista ja ne arvostetaan taseessa alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet poistetaan tasapoistoin niiden arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat hyödykeryhmittäin ovat seuraavat:

  • Koneet ja kalusto 3-5 vuotta
  • Muut pitkävaikutteiset menot 5-10 vuotta

Aineettomiin hyödykkeisiin luetaan aineettomat oikeudet, joita ovat tietokoneohjelmistot. Aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, kirjataan kertyneillä poistoilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintahintaan. Aineettomat hyödykkeet poistetaan tasapoiston niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Tietokoneohjelmistojen arvioitu taloudellinen vaikutusaika on viisi vuotta.

Saamiset

Saamiset koostuvat pääasiassa jaksotuksista ja muista siirtosaamisista, jotka esitetään hankintamenoon.

Ostovelat

Teollisuussijoituksella on vähäisiä määriä lyhytaikaisia rahoitusvelkoja (ostovelat), joiden arvostusperusta on hankintameno velkojen lyhytaikaisuudesta johtuen.

Vuokrasopimukset

Kaikki vuokrasopimukset luokitellaan sopimushetkellä joko rahoitusleasingsopimukseksi tai muuksi vuokrasopimukseksi sen perusteella siirtyvätkö omistamiselle ominaiset riskit ja edut olennaisilta osin.

Vuokrasopimukset, joissa vuokralle otettujen hyödykkeiden omistamiseen liittyvistä riskeistä ja eduista olennainen osa siirtyy vuokralle ottajalle, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi.

Vuokrasopimukset, joissa vuokralle otetun hyödykkeen omistamiseen liittyvistä riskeistä olennainen osa säilyy vuokralle antajalla, luokitellaan muiksi vuokrasopimuksiksi ja ne sisältyvät vuokralle antajan taseeseen. Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat maksut kirjataan tuloslaskelmaan tasaerinä vuokrakuluiksi vuokra-ajan kuluessa.

Teollisuussijoituksen vuokrasopimukset käsitellään muina vuokrasopimuksina.

Työsuhde-etuuksista johtuvat menot

Teollisuussijoituksen eläkejärjestelyt luokitellaan maksupohjaisiksi järjestelyiksi. Maksupohjaisissa järjestelyissä yhtiö suorittaa julkisesti tai yksityisesti hallinnoitaviin eläkevakuutuksiin maksuja, jotka ovat pakollisia ja sopimuksiin perustuvia. Teollisuussijoituksella ei ole näiden suoritusten lisäksi muita maksuvelvoitteita. Suoritetut maksut kirjataan henkilöstökuluiksi, kun ne erääntyvät maksettaviksi. Etukäteen suoritetut maksut merkitään varoiksi taseeseen siltä osin kuin ne ovat saatavissa takaisin palautuksina tai tulevien maksujen vähennyksinä.

Koko yhtiön henkilökunta kuuluu vuosipalkkiojärjestelmän piiriin. Vuosittainen palkkio määräytyy sekä yhtiötason että yksilöllisen suorituksen perusteella. Hallitus asettaa tavoitteet etukäteen ja arvioi jälkikäteen tavoitteiden saavuttamistason.

Tuloverot

Tuloslaskelman verokulu sisältää sekä kauden verotettavaan tuloon perustuvan veron että laskennallisen veron. Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verot lasketaan niiden verolakien perusteella, jotka on tilinpäätöspäivään mennessä säädetty tai käytännössä hyväksytty. Veroa oikaistaan mahdollisilla edellisiin tilikausiin liittyvillä veroilla.

Laskennalliset verot kirjataan omaisuuserien ja velkojen verotuksellisten arvojen ja niiden tilinpäätöksen mukaisten kirjanpitoarvojen välisistä väliaikaisista eroista. Laskennalliset verot määritetään niiden verokantojen (ja -lakien) perusteella, jotka on säädetty tai käytännössä hyväksytty tilinpäätöspäivään mennessä ja joita odotetaan sovellettavan, kun kyseinen laskennallinen verosaaminen realisoituu tai laskennallinen verovelka suoritetaan.

Laskennallisia verosaamisia kirjataan vain siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että käytettävissä on verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikaiset erot pystytään hyödyntämään. Laskennallisia verosaamisia tarkastellaan vuosittain suhteessa konsernin kykyyn kerryttää tulevaisuudessa riittävästi verotettavaa tuloa.

Myöhemmin voimaantulevat standardit

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja siihen tehdyt muutokset (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).  Uusi standardi korvaa nykyisen standardin IAS 39 Rahoitusinstrumentit – kirjaaminen ja arvostaminen. IFRS 9 muuttaa rahoitusvarojen luokittelua ja arvostamista sekä sisältää rahoitusvarojen arvonalentumisen arviointiin uuden, odotettuihin luottotappioihin perustuvan mallin. Rahoitusvelkojen luokittelu ja arvostaminen vastaavat suurelta osin nykyisiä IAS 39:n vaatimuksia. Teollisuussijoitus on aloittanut standardin vaikutuksen analysoinnin.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus