Vuosikertomus 2015
Konsernitase
EUR tuhatta Liitetieto 31.12.2015 31.12.2014 1.1.2014
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Pääomasijoitukset
Pääomasijoitusrahastot 5 326 099 285 316 282 884
Suorat sijoitukset 5 133 665 128 848 136 979
Pääomasijoitukset yhteensä 459 765 414 163 419 863
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 10 223 331 417
Laskennalliset verosaamiset 12 12 324 25 362 16 659
Pitkäaikaiset varat yhteensä 472 312 439 857 436 939
Lyhytaikaiset varat
Saamiset 201 132 717
Rahoitusarvopaperit 5 419 562 252 449 198 188
Rahavarat 3 241 2 071 1 393
Lyhytaikaiset varat yhteensä 423 004 254 651 200 297
Varat yhteensä 895 316 694 508 637 236
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Oma pääoma
Osakepääoma 438 992 333 992 253 992
Ylikurssirahasto 215 855 215 855 215 855
Kertyneet voittovarat 126 615 152 289 152 289
Tilikauden voitto 86 421 -25 674
Oma pääoma yhteensä 867 884 676 463 622 137
Velat
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 12 22 769 16 651 13 659
Pitkäaikaiset velat yhteensä 22 769 16 651 13 659
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 11 4 663 1 394 1 440
Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 663 1 394 1 440
Velat yhteensä 27 432 18 045 15 100
Oma pääoma ja velat yhteensä 895 316 694 508 637 236

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus