Vuosikertomus 2015
Konsernin laaja tuloslaskelma
EUR tuhatta Liitetieto 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014
Pääomasijoitusrahastojen nettovoitot 6 71 594 -82
Suorien sijoitusten nettovoitot 6 37 203 -39 584
Pääomasijoitusten nettovoitot yhteensä 108 797 -39 666
Rahoitusarvopapereiden nettovoitot 6 417 14 394
Rahastojen hallinnointituotot 467 516
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 6 884 14 910
Henkilöstökulut 7 -4 418 -3 927
Poistot ja arvonalentumiset -148 -155
Liiketoiminnan muut kulut 8 -2 782 -2 583
Liikevoitto / -tappio 108 333 -31 421
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 24 35
Voitto / tappio ennen veroja 108 357 -31 386
Tuloverot 9 -21 936 5 712
Tilikauden voitto / tappio 86 421 -25 674
Tilikauden laaja tulos yhteensä 86 421 -25 674
Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille 86 421 -25 674

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus