Vuosikertomus 2015

Vastuullisuus

Vastuullinen sijoittaja ja omistaja

Edistämme pääomasijoitustoiminnan keinoin ja kansainvälisesti verkottuen suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Kasvun edesauttaminen pysyvästi ja kestävästi toteutuu parhaiten, kun yritysvastuuasiat huomioidaan niin yhtiön omassa kuin sijoituskohteiden toiminnassa. Vastuullinen toiminta tarkoittaa meille ympäristöllisten, sosiaalisten sekä talouteen ja hallintoon liittyvien asioiden huomioimista kaikilla toiminnan tasoilla.

Olemme Suomen pääomasijoitusyhdistyksen (FCVA) ja eurooppalaisen pääomasijoitusalan kattojärjestön (Invest Europe) jäseniä ja noudatamme toiminnassamme niiden edellyttämiä eettisiä ja hyvään hallintotapaan liittyviä säännöksiä.

Olemme myös Finsif – Finland's Sustainable Investment Forum ry:n jäsen. Finsif ry on suomalaisten sijoittajien perustama yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää vastuullista sijoittamista. Vastuullisessa sijoittamisessa on keskeistä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat sijoituspäätöksiä tehtäessä sekä varainhoidossa. 

Vuonna 2015 liityimme jäseneksi FiBS ry:hyn, vuonna 2000 perustettuun Suomen johtavaan yritysvastuuverkostoon. FiBS on riippumaton ja voittoa tuottamaton verkosto, jonka tarkoituksena on auttaa yrityksiä löytämään kilpailuetua vastuullisuudesta.

Ajankohtaisia vastuullisuusteemoja vuonna 2015

Keskeisiä vastuullisuusteemoja olivat yhtiön omien vastuullisuuskäytäntöjen ylläpitäminen ja vastuullisen sijoittamisen osaamispohjan vahvistaminen, aktiivinen vuorovaikutus sijoituskohdeyritysten ja -rahastojen hallinnointiyhtiöiden kanssa sekä osallistuminen Kestävän kaivostoiminnan verkoston toimintaan.

Edistämme vastuullisuuden toteutumista kahdella tasolla: omassa sekä sijoituskohteiden toiminnassa. Vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa nostamme yritysvastuuta aktiivisen keskustelun ja kehittämisen kohteeksi. Vastuullisuusvuorovaikutusta ylläpidetään sidosryhmissä, ja tätä kautta nostetaan yritysvastuuta aktiivisen keskustelun ja kehittämisen kohteeksi. Teollisuussijoitus voi myös välittää yritysvastuun kehittämiseen liittyviä toimialakohtaisia käytännön kokemuksia ja toisaalta mahdollisia haasteita sijoituskohdeyhtiöilleen. Tämän työn jatkaminen ja kehittäminen on keskeinen osa vastuullisuustyötä myös tulevaisuudessa.

Koulutuksella tähdätään pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen vastuullisen sijoittamisen osaamisen vahvistamiseen. Vuonna 2015 Teollisuussijoituksen henkilöstöä osallistui sekä Finsif:n että FiBS:n koulutukseen ja seminaareihin.

Teollisuussijoitus on ollut Kestävän kaivostoiminnan verkoston jäsen sen perustamisesta lähtien. Verkoston toiminnalla edistetään Suomen kehittymistä kestävän kaivostoiminnan edelläkävijämaaksi ja houkuttelevaksi investointikohteeksi, jossa kaivostoiminta menestyy luontoarvot, kulttuurisen ja sosiaalisen toimintaympäristön sekä muut elinkeinot huomioiden.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus